Anoniminė

Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos buhalterinės apskaitos valdybos finansinių operacijų skyriaus vyresnysis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

gautas 2019 Dec 05
Pasibaigė pasiūlymo galiojimo laikas arba pasiūlymas buvo panaikintas!
PareigosSkaitykite pasiūlymą
ĮmonėAnoniminė
MiestasVilnius
Pasiūlymas
Apie darbą
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas, susijusias su policijos įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, buhalterinės apskaitos tvarkymu:
išlaidas pateisinančių dokumentų pagrindu, išskyrus dokumentus susijusius su darbo užmokesčio, darbdavių socialinės paramos išmokas, rengia mokėjimo nurodymus bankui;
kiekvieną dieną spausdina banko išrašus pagal atskiras banko sąskaitas;
buhalterinei apskaitai skirtoje programinėje įrangoje registruoja ūkines operacijas susijusias su banko operacijų apskaita;
tvarko policijos įstaigų kitų lėšų, kurios išvardintos Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse, apskaitą;
registruoja laiku ūkines operacijas pagal kompetenciją į finansų valdymo sistemos programinę įrangą pagal dimensijas: programas, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir kitus būtinus požymius;
išrašo ir registruoja finansų valdymo sistemos programą sąskaitas faktūras už teikiamas paslaugas pagal pasaugos, nuomos ir kt sutartis;
rengia policijos įstaigų gautų pajamų apskaitos registrus;
analizuoja gautinas sumas už suteiktas paslaugas, rengia gautinų sumų įsiskolinimo registrus;
kontroliuoja paslaugų gavėjų mokėjimus pagal galiojančias sutartis, apskaičiuoja delspinigius už nevykdomas ar netinkamai vykdomas sutartyse numatytas sąlygas, išrašo ir registruoja apskaitoje delspinigių sąskaitas;
apskaičiuoja ir registruoja į finansų valdymo sistemos programinę įrangą mokėtinas į valstybės biudžetą gautų pajamų sumas, užtikrinant savalaikį atsiskaitymą atsiskaitymą su valstybės iždu;
tvarko gautų lėšų pavedimams vykdyti ir teikia duomenis apie jų panaudojimu;
pagal kompetenciją rengia buhalterines pažymas dėl klaidingai įregistruotų ūkinių finansinių operacijų taisymo ir registruoti pažymų registre;
pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl finansų valdymo sistemos programinės įrangos tobulinimo;
pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių-finansinių operacijų ir ūkinių įvykių teisėtumą, registravimo apskaitoje teisingumą, tai yra patikrina visus šioms operacijoms atlikti būtinus dokumentus ir, jeigu dokumentai sutvarkyti netinkamai ir nėra galimybių operatyviai pašalinti trūkumus, apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
pagal kompetenciją atlieka einamąją finansų kontrolę;
informuoja Skyriaus vedėją apie iškylančias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų vykdymu, galimybę arba jų galimą atsiradimą darbo eigoje, teikia pasiūlymus dėl apskaitos ir valdymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, darbo organizavimo;
formuoja ir tvarko pirminių dokumentų bei darbo metu parengtų dokumentų nomenklatūrines bylas ir nustatyta tvarka ir terminais jas perduoda į archyvą;
nuolat seka įstatymų ir kitų teisės aktų, pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoja ir taiko atliekant šiame pareigybės aprašyme priskirtas pareigas;
pagal kompetenciją rengia gautinų sumų senaties bei išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraščius;
pagal kompetenciją rengia tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus bei inventorizavimo aprašą-sutikrinimo žiniaraščius;
pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.

Mūsų reikalavimai
turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą bei vadovautis jais savo veikloje;
mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, atsakingam, gebėti bendrauti;
sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
pagal kompetenciją mokėti rengti raštus ir išmanyti raštvedybos taisykles;
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

NurodymaiSusisiekite [email protected]
Apie Radau.lt | Mūsų tikslas | Įmonėms | Siūlo darbą | Kontaktai Darbo kodeksas

Įmonės siūlo darbą šiuose miestuose:

» Darbas Vilniuje     » Darbas Kaune     » Darbas Klaipėdoje     » Darbas Šiauliuose
» Darbas Alytuje     » Darbas Utenoje     » Darbas Palangoje     » Darbas užsienyje

Negyvenate nei viename iš šių miestų? Spauskite čia ir sužinokite kas siūlo darbą Jūsų mieste.