Anoniminė

Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos buhalterinės apskaitos valdybos finansinių operacijų skyriaus vyresnysis specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

gautas 2019 Dec 05
Pasibaigė pasiūlymo galiojimo laikas arba pasiūlymas buvo panaikintas!
PareigosSkaitykite pasiūlymą
ĮmonėAnoniminė
MiestasVilnius
Pasiūlymas
Apie darbą
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas, susijusias su policijos įstaigos, kurios buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, buhalterinės apskaitos tvarkymu:
tvarko mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą;
derina mokėtinų ir gautinų sumų, įsiskolinimo likučius su įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis;
sudaro mokėtinų ir gautinų skolų bei įsipareigojimų inventorizacijos aprašus;
analizuoja ir rengia suvestinius duomenis apie mokėtinas ir gautinas sumas pagal atskirus išlaidų straipsnius, programas, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius;
teikia duomenis ataskaitinių laikotarpių Policijos departamento finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams sudaryti teisės aktuose nustatytais terminais;
tikrina pateiktų sąskaitų faktūrų ir kitų apskaitos dokumentų įrašų teisingumą, šių įrašų atitikimą teisės aktams, sutartims ir kitiems norminiams dokumentams;
registruoja laiku sąskaitas faktūras už paslaugas, remonto ir kt. darbus į finansų apskaitos ir valdymo sistemos programinę įrangą pagal dimensijas: programas, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir kitus būtinus požymius;
tikrina mokėjimus pagal išlaidų straipsnius, programas, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinius, pastebėjus lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus, nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;
sudengia atliktus mokėjimus su apmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis už paslaugas, remonto ir kt. darbus;
kontroliuoja mokėjimus pagal galiojančias sutartis su prekių, paslaugų ar darbų tiekėjais (gavėjais);
apskaičiuoja delspinigius už nevykdomas ar netinkamai vykdomas sutartyse numatytas sąlygas ir išrašo delspinigių sąskaitas;
kontroliuoja ir surašo skolų nuvertėjimo pažymas;
kontroliuoja pagal kompetenciją Didžiosios knygos sąskaitų apyvartas ir buhalterinių įrašų teisingumą;
teikia duomenis finansiniam bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniams parengti, garantuodamas duomenų teisingumą;
pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl finansų valdymo sistemos programinės įrangos tobulinimo;
pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę, užtikrinant ūkinių-finansinių operacijų ir ūkinių įvykių teisėtumą, registravimo apskaitoje teisingumą: patikrina visus šioms operacijoms atlikti būtinus dokumentus ir, jeigu dokumentai perengti netinkamai ir nėra galimybių operatyviai pašalinti trūkumus, apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
pagal kompetenciją atlieka einamąją finansų kontrolę;
informuoja Skyriaus vedėją apie iškylančias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų vykdymu, galimybę arba jų galimą atsiradimą darbo eigoje, teikia pasiūlymus dėl apskaitos ir valdymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, darbo organizavimo;
formuoja ir tvarko pirminių dokumentų bei darbo metu parengtų dokumentų nomenklatūrines bylas ir nustatyta tvarka ir terminais jas perduoda į archyvą;
nuolat seka įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoja ir taiko, vykdant šiame pareigybės aprašyme priskirtas funkcijas;
pagal kompetenciją rengia gautinų sumų senaties bei išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertės koregavimo žiniaraščius;
pagal kompetenciją rengia tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus bei inventorizavimo aprašą-sutikrinimo žiniaraščius;
pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.

Mūsų reikalavimai
turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansų valdymą, bei vadovautis jai savo veikloje;
mokėti dirbti Microsoft Office ar LibreOffice programiniu paketu;
mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, atsakingam, gebėti bendrauti;
gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
pagal kompetenciją mokėti rengti raštus ir išmanyti raštvedybos taisykles;
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

NurodymaiSusisiekite vilija.tun[email protected]
Apie Radau.lt | Mūsų tikslas | Įmonėms | Siūlo darbą | Kontaktai Darbo kodeksas

Įmonės siūlo darbą šiuose miestuose:

» Darbas Vilniuje     » Darbas Kaune     » Darbas Klaipėdoje     » Darbas Šiauliuose
» Darbas Alytuje     » Darbas Utenoje     » Darbas Palangoje     » Darbas užsienyje

Negyvenate nei viename iš šių miestų? Spauskite čia ir sužinokite kas siūlo darbą Jūsų mieste.