Anoniminė

Komunikacijos ir informacijos skyriaus vedėja (-as)

gautas 2020 Jan 24
Pasibaigė pasiūlymo galiojimo laikas arba pasiūlymas buvo panaikintas!
PareigosSkaitykite pasiūlymą
ĮmonėAnoniminė
MiestasVilnius
Pasiūlymas
Apie darbą
planuoja, organizuoja ir kontroliuoja bei užtikrina efektyvų pavaldžių Skyriaus darbuotojų darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
planuoja, organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos išorinę ir vidinę komunikaciją, rengia metinį Bibliotekos išorinės ir vidinės komunikacijos planą, suderinęs su Administracija ir bendradarbiaujant su kitais Bibliotekos darbuotojais, jį įgyvendina;
planuoja ir organizuoja Bibliotekos metodinę veiklą asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, informacinio aptarnavimo klausimais, koordinuoja metodinių ir mokymo priemonių rengimą, šios srities renginių organizavimą Lietuvos bibliotekoms bei kitoms organizacijoms, aptarnaujančioms asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto;
bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio bibliotekomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, veikiančiomis asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, srityje;
planuoja, organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos projektinę veiklą, vykdo projektinės veiklos stebėseną;
teikia Administracijai siūlymus dėl Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos organizavimo, organizuoja ir koordinuoja mokymų programų Bibliotekos darbuotojams vykdymą;
organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos tiriamąją veiklą, inicijuoja, organizuoja ir atlieka taikomuosius tyrimus, užtikrina tyrimų rezultatų sklaidą;
dalyvauja rengiant Bibliotekos strateginį ir metinį planus, ataskaitas;
analizuoja, apibendrina ir dalyvauja viešinant įvairaus pobūdžio informaciją apie Bibliotekos veiklą Skyriaus kompetencijos ribose (statistinę ir tekstinę informaciją, gerosios praktikos pavyzdžius, veiklos plėtrą ir pan.);
rengia Skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, nustato Skyriaus darbuotojų kompetencijos reikalavimus ir pareigas, rengia jų pareigybių aprašymus;

Mūsų reikalavimai
Turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
turėti ne mažiau kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
turėti darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
gebėti kokybiškai, patraukliai ir suprantamai perteikti informaciją žodžiu ir raštu, parinkti tinkamas komunikacijos priemones įvairių Bibliotekos suinteresuotų grupių atstovams;
žinoti pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;
gebėti vadovauti ir paskirstyti užduotis darbuotojams, koordinuoti jų darbus;
gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių bibliotekinės veiklos organizavimą ir valdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymą, reikalavimus;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, reikalavimus;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei visuomenės informavimą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymą bei Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą, reikalavimus;
mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

Mes siūlome
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,00 (nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu).
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą. Kandidatų dokumentų lauksime iki 2020 m. sausio 30 d. Atrankos būdas – pokalbis.

Nurodymai
Apie Radau.lt | Mūsų tikslas | Įmonėms | Siūlo darbą | Kontaktai Darbo kodeksas

Įmonės siūlo darbą šiuose miestuose:

» Darbas Vilniuje     » Darbas Kaune     » Darbas Klaipėdoje     » Darbas Šiauliuose
» Darbas Alytuje     » Darbas Utenoje     » Darbas Palangoje     » Darbas užsienyje

Negyvenate nei viename iš šių miestų? Spauskite čia ir sužinokite kas siūlo darbą Jūsų mieste.