Anoniminė

Buhalterinės apskaitos valdybos atskaitomybės skyriaus vyriausiasis specialistas (-ė)

gautas 2017 Oct 11
Pasibaigė pasiūlymo galiojimo laikas arba pasiūlymas buvo panaikintas!
PareigosSkaitykite pasiūlymą
ĮmonėAnoniminė
MiestasVilnius
Pasiūlymas
Apie darbą
Kontroliuoja Didžiosios knygos sąskaitų apyvartas ir buhalterinių įrašų teisingumą;
Atlieka kasinių išlaidų panaudojimo kontrolę pagal programas, finansavimo šaltinius, ekonominės klasifikacijos straipsnius bei kitus požymius;
Sudaro ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius (Finansinės būklės ataskaita (Balansas), Veiklos rezultatų ataskaita (pelno(nuostolio) ataskaita) ir teikia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
Sudaro ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka;
Vykdo ir užtikrina teisingą duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus ir apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą;
Formuoja, spausdina ir pasirašo suvestinius suvestinius buhalterinius sąskaitų Didžiosios knygos registrus;
Atlieka ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų, finansavimo sumų ir kitas baigiamąsias finansines operacijas;
Konsultuoja pagal kompetenciją darbuotojus finansiniais ir buhalterinės apskaitos klausimais;
Sudaro programos sąmatas, pagal pateiktus skaičiavimus apie išlaidas, ilgalaikio turtui, prekėms, bei paslaugoms įsigyti, darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir darbdavių socialinei paramai.

Mūsų reikalavimai
Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
Mokėti tvarkyti apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti raštvedybos taisykles;
Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą ir valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
Darbo patirtis tvarkant biudžetinės įstaigos apskaitą būtų privalumas.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: gyvenimo aprašymas.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Darbo užmokestis: vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

NurodymaiSusisiekite nadezda.launikonyte@policija.lt
Apie Radau.lt | Mūsų tikslas | Įmonėms | Siūlo darbą | Kontaktai Darbo kodeksas

Įmonės siūlo darbą šiuose miestuose:

» Darbas Vilniuje     » Darbas Kaune     » Darbas Klaipėdoje     » Darbas Šiauliuose
» Darbas Alytuje     » Darbas Utenoje     » Darbas Palangoje     » Darbas užsienyje

Negyvenate nei viename iš šių miestų? Spauskite čia ir sužinokite kas siūlo darbą Jūsų mieste.